Договор за дистрибуция

С договор за дистрибуция дистрибуторът има изключителното право да реализира закупените от търговеца стоки на уговорената територия. При договор за дистрибуция дистрибуторът няма право да продава сам или чрез трети лица стоките, предмет на този договор, извън територията по предходната алинея. При договор за дистрибуция дистрибуторът няма право да продаваContinue Reading

Договор за аренда на земеделска земя и имущество

С Договор за аренда на земеделска земя и имущество арендодателят се задължава да предостави на Арендатора за временно ползване земеделска земя. Заедно със земеделската земя арендодателят предоставя за временно ползване движимото и недвижимо имущество, предназначено за земеделско производство. С Договор за аренда на земеделска земя и имущество арендаторът се задължаваContinue Reading

Договор за строителство

С договора за строителство строителят се задължава да извърши строителните и монтажни работи, предвидени в одобрен инвестиционен проект. С договор за строителство възложителят се задължава да създаде на Строителя необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове, както и да му заплати извършената работаContinue Reading